Opintojaksojen toteutukset

Opintojaksojen toteutukset (realization) -rajapinta sisältää toteutusten kuvaustiedot sekä liitokset yksikkötietoihin. Aineistoon voi tutustua TAMKin opinto-oppaassa.

Rajapinnan osoite: https://opendata.tamk.fi/r1/realization
Katso API-dokumentaatio Swagger UI:lla

Kenttä Tyyppi Kuvaus
id numero Opintojaksototeutuksen yksilöllinen tunniste
code teksti Tunnus
name teksti Nimi
startDate pvm Toteutuksen alkamispäivämäärä
endDate pvm Toteutuksen päättymispäivämäärä
enrollmentStart pvm Ilmoittautumisen alkamispäivämäärä
enrollmentEnd pvm Ilmoittautumisen päättymispäivämäärä
teachingLanguage teksti Opetuskieli
credits numero Opintopistemäärä
virtualProportion numero Virtuaaliosuus
content teksti Opintojaksototeutuksen sisällön kuvaus
furtherInformationOfRealization teksti Opintojaksototeutuksen lisätiedot
furtherInformationOfCourse teksti Opintojakson lisätiedot
qualifications teksti Opintojakson esitietovaatimukset
objective teksti Opintojakson tavoitteet
cuEvaluationCriteria1 teksti Arviointikriteeri opintojaksolta, tyydyttävä (1-2)
cuEvaluationCriteria2 teksti Arviointikriteeri opintojaksolta, hyvä (3-4)
cuEvaluationCriteria3 teksti Arviointikriteeri opintojaksolta, kiitettävä (5)
cuEvaluationCriteria4 teksti Arviointikriteeri opintojaksolta, hyväksytty/hylätty
curEvaluationCriteria teksti Arviointi
examSchedule teksti Tenttien ajankohdat
completionAlternatives teksti Opintojaksototeutuksen valinnaiset suoritustavat
approveRejectDescription teksti Arviointikriteerit – hyväksytty/hylätty
employerConnections teksti Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
evaluationScale teksti Arviointiasteikko
studentWorkload teksti Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
teachingMethods teksti Opetusmenetelmät
office toimipiste Toimipiste
unit yksikkö Vastuuyksikkö
tags lista Tagit
degreeProgrammes lista Koulutusohjelmat
studentGroups lista Opiskelijaryhmät

Opintojaksojen toteutusten haku

Käytettävissä olevat hakukentät.

Kenttä Tyyppi Kuvaus
name teksti Toteutuksen nimi
codes lista Lista opintojaksojen toteutuksia
startDate pvm Opintojaksototeutuksen alkuajankohdan pitää olla sama tai suurempi kuin annettu arvo
endDate pvm Opintojaksototeutuksen päättymisajankohdan pitää olla sama tai pienempi kuin annettu arvo
studentGroups lista Lista opiskelijaryhmien tunnuksia

Esimerkki: opintojakson toteutuksen hakeminen tunnuksen perusteella

curl -u "<API-avain>:" -X POST https://opendata.tamk.fi/r1/realization/search -d '{ "codes": ["4-AOT5-3002"]}'

Haun vastaus

Kenttä Kuvaus
status Tieto onnistuiko pyyntö vai oliko mahdollisia virheitä. ”success”, ”warn”, ”error”
message Mahdollinen tarkentava viesti esimerkiksi virhetilanteissa.
realizations Opintojaksojen toteutukset

Edellisen esimerkkihaun vastaus:

{
 "realizations": [
  {
   "studentGroups": [
    {
     "name": {
      "valueSv": "",
      "valueEn": "",
      "valueFi": "13 Tietojenkäsittely, ohjelmistotuotannon suuntautuminen"
     },
     "code": "13TIKOOT"
    }
   ],
   "cuEvaluationCriteria1": "",
   "objective": "Hyvän suorituksen osaamistavoitteet:\r\nOpiskelija kuvaa graafisen käyttöliittymän komponenttien käyttötarkoitukset.\r\nOpiskelija käyttää ohjelmissaan graafisen käyttöliittymän komponentteja.\r\nOpiskelija suunnittelee ja ohjelmoi sovellukseen graafisen käyttöliittymän.\r\n\r\nHyväksytyn suorituksen osaamistavoitteet:\r\nOpiskelija tunnistaa graafisen käyttöliittymän komponentit.\r\nOpiskelija tuntee graafisen käyttöliittymän komponenttien luonti- ja käsittelytavat.\r\nOpiskelija ohjelmoi graafisen käyttöliittymän peruskomponentteja käyttäen.",
   "qualifications": "",
   "furtherInformationOfCourse": "",
   "furtherInformationOfRealization": "Opintojaksolla opiskellaan graafisen käyttöliittymän toteutusta Windows 8 ympäristöön. Opiskelija tai opiskelijaryhmä toteuttaa windows 8 sovelluksen, joka julkistetaan Microsoft kauppapaikassa.\r\nHuom! Windows 8 sovelluskehitystä voi tehdä ainoastaan Win8 - ympäristössä. Opiskelija voi ladata ilmaiseksi Windows 8:n omalle koneelleen.",
   "content": "Ydinkysymyksiä sisällöstä:\r\nMiksi graafisia käyttöliittymiä tarvitaan?\r\nMiten graafinen käyttöliittymä suunnitellaan ja ohjelmoidaan?\r\nMitä komponentteja graafisessa käyttöliittymässä käytetään?",
   "name": "Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi",
   "virtualProportion": 2,
   "id": "29767",
   "code": "4-AOT5-3002",
   "startDate": "2014-10-27T00:00",
   "endDate": "2014-12-31T23:59",
   "enrollmentStart": "2014-09-29T00:00",
   "enrollmentEnd": "2014-10-28T23:59",
   "teachingLanguage": "fi",
   "credits": 3,
   "cuEvaluationCriteria2": "",
   "cuEvaluationCriteria3": "",
   "cuEvaluationCriteria4": "",
   "curEvaluationCriteria": "Opintojakso arvioidaan painotetulla keskiarvolla projektityöstä (70%) ja tehtyjen kotiharjoitusten määrällä (30%). Kotiharjoituksia on tehtävä vähintään 50 %. Projektityö tehdään 1 - 2 hengen ryhmissä.",
   "examSchedule": "-",
   "completionAlternatives": "-",
   "approveRejectDescription": "",
   "employerConnections": "MS Azure - koulutus yhteistyössä Microsoftin kanssa: http://www.microsoft.com/finland/subscribe/edirect/fy15/msdn/devshark/DevShark_announcement.html\r\n\r\nOpintojakson projektityö yhteistyössä TAMKin tietohallinnon kanssa.",
   "evaluationScale": "0-5",
   "studentWorkload": "9 tuntia viikossa opiskelijan työtä, viikot 43 - 51, yht. 81 tuntia, 3 op.",
   "teachingMethods": "Pääosin virtuaalitoteutus; screencastit, harjoitukset ym. opetusmateriaali saatavilla kurssin kotisivuilla. Ohjaus verkossa.",
   "office": {
    "facetName": "3|Tamk Pääkampus (TAMK)",
    "code": "tamk",
    "localizedName": {
     "valueSv": "",
     "valueEn": "Tamk Main Campus (TAMK)",
     "valueFi": "Tamk Pääkampus (TAMK)"
    },
    "id": "3"
   },
   "unit": {
    "facetName": "1195|Tietojenkäsittely ko.",
    "code": "",
    "localizedName": {
     "valueSv": "",
     "valueEn": "D.P. in Business Information Systems",
     "valueFi": "Tietojenkäsittely ko."
    },
    "id": "1195"
   },
   "tags": [],
   "degreeProgrammes": [
    {
     "facetName": "46|Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet",
     "code": "3019",
     "localizedName": {
      "valueSv": "",
      "valueEn": "Degree Programme in Business Information Systems, student who began in 2013 or earlier",
      "valueFi": "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet"
     },
     "id": "46"
    }
   ],
   "educationalFields": [
    {
     "facetName": "45|Luonnontieteiden ala",
     "code": "4",
     "localizedName": {
      "valueSv": "",
      "valueEn": "Natural Sciences",
      "valueFi": "Luonnontieteiden ala"
     },
     "id": "45"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": "success"
}